Puurspanje
CloseMenu

Privacy Policy

JURIDISCHE MEDEDELING Juridische kennisgeving en informatie over de voorwaarden voor het gebruik van deze site. Identificatie van de eigenaar van de website. In overeenstemming met de rapportageverplichtingen artikel 10 van wetboek 34/2002 van 11 juli Servicios de la Sociedad de la Indormación y de Comercio Electrónico, PUURSPANJE, SLU en als eigenaar van de website www.puurspanje.nl overgaat tot de identificatiegegevens vereist die standaard op de hoogte: Bedrijfsnaam: PUURSPANJE, S.L Geregistreerd adres: Avenida de La Union 76, 30730 San Javier, Murcia CIF: B-30806699 E-mail adres: info@puurspanje.nl Gegevensinvoer in het handelsregister: Handelsregister van Murcia – Sec. -, Jaargang 2457, Boek 0, Folio 114, Blad nr MU-62165, Inschrijving 1

Deze informatie vormt en regelt de voorwaarden voor het gebruik, disclaimers en verplichtingen, www.puurspanje.nl gebruikers van de webpagina die wordt gepubliceerd onder de domeinnaam te nemen en zich ertoe te respecteren. Definities “Pagina”, www.puurspanje.nl domein dat internetgebruikers biedt. “User”, natuurlijke persoon of rechtspersoon met of surfen op de site.

“Content”, zijn de pagina’s die deel uitmaken van het hele domein www.puurspanje.nl welke informatie en diensten PUURSPANJE, SL maken. Het ter beschikking stelt van de internetgebruikers. In deze berichten, tekst, foto’s, grafieken, iconen, logo’s, technologie, koppelingen, texturen, tekeningen, geluidsbestanden en / of afbeeldingen, opnamen, software, aspect, grafisch ontwerp en broncodes en, in het algemeen, welke zij bevatten soort materiaal in de site. “Web” technische woord dat het systeem van de toegang tot informatie via het internet, dat is ingesteld door de pagina’s gemaakt met HTML of soortgelijke taal beschrijft, en de programmering mechanismen zoals Java, Javascript, PHP, of andere, enz. In deze pagina’s ontworpen en gepubliceerd onder een internet domeinnaam zijn het resultaat van de informatie die de eigenaar ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

“Hyperlink” techniek waarbij een gebruiker kan navigeren door de verschillende pagina’s van de website, of online met een simpele klik op de tekst, pictogram, knop of een aanduiding met de link.

“Cookies” technische middelen “traceerbaarheid” en volg de navigatie op websites. Ze zijn kleine tekstbestanden die worden weggeschreven naar de computer van de gebruiker. Deze methode heeft gevolgen voor de privacy, dus PUURSPANJE, SL het zal behoren het gebruik ervan op de hoogte wanneer zij worden toegepast op de site.

Gebruiksvoorwaarden De eenvoudige en loutere gebruik van de website geeft de gebruiker conditie van de website, hetzij natuurlijke of rechtspersoon, en noodzakelijkerwijs volledige, volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle en elk van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in de mededeling Legal. Als de Gebruiker niet tevreden is met de bepalingen en voorwaarden van deze juridische verklaring niet gebruik maken van de website.

Deze Disclaimer is onderhevig aan veranderingen en updates zodat de versie uitgegeven door PUURSPANJE, SL Het kan anders elke keer dat de gebruiker de portal toegang zijn. Daarom moet de gebruiker de Disclaimer op elke keer dat ze toegang krijgen tot de pagina te lezen.

Via de pagina PUURSPANJE, S.L. Het geeft gebruikers toegang tot en het gebruik van verschillende Inhoud gepubliceerd op internet door PUURSPANJE, SL of een derde partij.

De gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe de site en de inhoud in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de juridische mededeling en eventuele andere kennisgeving of instructies bekend gemaakt te gebruiken, hetzij door middel van deze wettelijke aankondiging of in een andere plaats binnen Content die deel uitmaken van de pagina en de regels van de samenleving, moraal en fatsoen algemeen aanvaard.

Daartoe de Gebruiker ermee akkoord en verbindt zich ertoe om geen content voor illegale doeleinden of effecten in het colofon of bij wet verboden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van anderen te gebruiken, of op enigerlei wijze schade , overbelasting, aantasting of het normale gebruik van de Inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei inhoud die is opgeslagen op een eigendom of gehuurd door PUURSPANJE, SL, andere gebruikers of een internetgebruiker computer belemmeren (hardware en software).

De gebruiker verbindt zich ertoe en gaat ermee akkoord niet te verzenden, te distribueren of beschikbaar stellen aan derden, elke vorm van materiaal op de site, zoals informatie, tekst, gegevens, inhoud, berichten, afbeeldingen, foto’s, geluidsbestanden en / of afbeelding , foto’s, opnames, software, logo’s, handelsmerken, pictogrammen, technologie, foto’s, software, links, grafische vormgeving en de broncode, of elk ander materiaal dat de toegang in hun hoedanigheid van lid van de site had, zonder dat deze lijst heeft karakter beperken.

Ook in overeenstemming met dit, kan de gebruiker niet:

– Reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of anderszins openbaar te communiceren, te veranderen of aan te passen aan de inhoud, tenzij u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PUURSPANJE, SL, die de auteursrechten bezit hebben verkregen, of dat het wettelijk is toegestaan.

– Verwijder, te manipuleren of op enigerlei wijze invloed op de “auteursrecht” en andere identificerende gegevens van de voorbehouden rechten van PUURSPANJE, SL of de eigenaars, de vingerafdrukken en / of digitale id’s, of andere technische middelen die voor erkenning.

De Gebruiker is niet te verkrijgen of proberen om de inhoud te verkrijgen met behulp van middelen of andere dan de procedures, zoals het geval kan zijn geplaatst tot zijn beschikking voor dit doel of hebben aangegeven om dit effect op webpagina’s, waar vinden de inhoud of, in het algemeen, die worden gebruikt op het internet voor dit doel op voorwaarde dat zij geen risico van schade of misbruik van de site, en / of de inhoud opleveren.

Intellectuele eigendom Alle handelsmerken, handelsnamen of logo’s van welke aard dan ook die op de site zijn eigendom van PUURSPANJE, SL of, in voorkomend geval, derde partijen die hun gebruik niet hebben toegestaan, kan worden uitgelegd dat het gebruik of de toegang tot de website en / of de inhoud geeft de gebruiker vergoeding boven alle merken, handelsnamen en / of logo’s, zonder zijnde toegewezen aan u, geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan in een dergelijke inhoud. Eveneens de inhoud zijn intellectuele eigendom van PUURSPANJE, SL of derden in voorkomend geval, dus de intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van PUURSPANJE, SL of derde partijen die het gebruik ervan, die de exclusieve rechten om ze te exploiteren in welke vorm en met name de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie hebben toegestaan.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, en een schending van de rechten van intellectuele of industriële eigendom PUURSPANJE, SL of van derden die op de site die afgestaan inhoud zal leiden tot juridische stappen.

Hyperlinks Degenen die van plan zijn om hyperlinks te leggen tussen hun webpagina en de site moet observeren en te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Voorafgaande toestemming is vereist wanneer de hyperlink uitsluitend toegang tot de startpagina toe te staan, maar kan niet reproduceren, in welke vorm. Elke andere vorm van Hyperlink vereisen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming schriftelijk PUURSPANJE, SL

– “Frames” (“frames”) kan niet worden gemaakt met de websites of webpagina’s op PUURSPANJE, SL

– Geen verklaringen of valse, onjuiste of beledigende informatie over PUURSPANJE, SL zal worden gehouden, zijn bestuurders, werknemers of partners, of mensen die worden vermeld op de website, om welke reden, of Gebruikers van de site, of Inhoud geleverd.

– Niet gesteld worden of te verstaan gegeven dat PUURSPANJE, SL. Hij heeft de hyperlink toegestaan of er toezicht of overgenomen op welke manier de inhoud aangeboden of ter beschikking gesteld van de webpagina waar de hyperlink is gevestigd.

-De Webpagina waar de hyperlink is gevestigd, kan slechts bevatten wat nodig is om de bestemming van de hyperlink te identificeren.

– De webpagina waar de hyperlink geen informatie of illegaal, in strijd is met de goede zeden en fatsoen algemeen aanvaard en de inhoud van de openbare orde kan bevatten, noch de inhoud van de rechten van anderen te schenden bevatten.

Beschikbaarheid van pagina PUURSPANJE, S.L. niet garanderen dat de afwezigheid van fouten of onderbrekingen in de toegang tot de site of de inhoud ervan, noch dat het wordt bijgewerkt, hoewel alles in het werk om, indien nodig, te voorkomen, te corrigeren of updaten. Daarom PUURSPANJE, S.L. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van een storing of onderbreking van telecommunicatienetwerken dat de schorsing, annulering of onderbreking van de Portal dienst te produceren, terwijl die dezelfde of voorafgaand.

PUURSPANJE, S.L. uitgesloten, met de uitzonderingen in de wet, enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard die het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de prestaties van de site en de inhoud ervan, de niet-nakoming van de verwachting gebruiken die gebruikers hebben toegeschreven aan de Site en de Inhoud. De functie van de Hyperlinks op deze website is uitsluitend bestemd om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere websites met informatie over het onderwerp. Hyperlinks zijn niet zo’n suggestie of aanbeveling.

PUURSPANJE, S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte pagina’s, de prestaties of het nut van de hyperlinks of het resultaat van dergelijke links of garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen in dat wijzigingen in het computersysteem (hardware en software kunnen veroorzaken worden gehouden ), documenten of bestanden van gebruikers, met uitzondering van enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook toegebracht aan de gebruiker om deze reden.

De toegang tot de site geen enkele verplichting op geen enkele wijze aan de zijde van PUURSPANJE, SL de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computer element besturen. De gebruiker, in ieder geval, de beschikbaarheid van geschikte instrumenten voor het opsporen en desinfecteren schadelijke computerprogramma’s, dus PUURSPANJE, SL is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de beveiliging die zich kunnen voordoen tijdens de dienst van de site, noch voor eventuele schade aan het computersysteem de gebruiker of van derden (hardware en software), bestanden of documenten die zijn opgeslagen erin, door de aanwezigheid van virus in de computer gebruikt om verbinding te maken met en webinhoud van een storing browser of het gebruik van verouderde versies daarvan.

Kwaliteit van de pagina Gezien de dynamische en veranderende omgeving van de informatie en diensten die via de site, PUURSPANJE, SL Het maakt zijn beste inspanning, maar garandeert niet de volledige juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en / of actualisering van de inhoud.

De informatie in de pagina’s uit dit Portal is louter informatief, raadgevende, informatieve en promotionele aard. In ieder geval aanbod of ze hebben het karakter van bindende of contractuele verplichting.

Ontkenning PUURSPANJE, S.L. Het sluit alle aansprakelijkheid uit voor de besluiten die de gebruiker kan maken op basis van deze informatie, alsmede alle typefouten die documenten en afbeeldingen op de pagina kan bevatten. De informatie is onder voorbehoud van eventuele periodieke veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving van de inhoud ervan door de uitbreiding, verbetering, correctie of bijwerking van de inhoud.

Bekendmakingen Alle mededelingen van PUURSPANJE, SL. Gebruiker gemaakt met alle middelen zullen effectief voor alle doeleinden worden beschouwd.

Beschikbaarheid van Content De bepaling van de site en de inhoud, in principe voor onbepaalde tijd. PUURSPANJE, S.L. het is echter bevoegd te beëindigen of de dienst van de site en / of een van de inhoud te allen tijde op te schorten. Wanneer redelijkerwijs mogelijk, PUURSPANJE, SL voorheen de beëindiging of schorsing van de site.

Bescherming van persoonsgegevens

PUURSPANJE, S.L. Hij is zich bewust van het belang van privacy van persoonsgegevens en heeft daarom een beleid voor de verwerking van gegevens gericht op het verstrekken van de maximale veiligheid bij het gebruik en de invordering van dergelijke risico’s, de naleving van de huidige regelgeving op het materie en het instellen van het beleid als een van de pijlers van de actielijnen van de entiteit.

Tijdens het browsen via het web www.puurspanje.nl kunnen persoonlijke gegevens opgevraagd via verschillende formulieren voor dat doel. Deze gegevens zullen deel uitmaken van de relevante bestanden afhankelijk van de specifieke en specifieke doel dat motiveert vanuit te vormen.

Aldus zal de specifieke informatie van elk gegevensverwerking worden verstrekt naast elkaar wegformulier gemeenschappelijk is aan alle verwerking: PUURSPANJE, SL gevestigd in. Avenida de La Union 76, 30730 San Javier, Murcia, en de plaats en de wijze van uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, annulering en oppositie, die zal door een schriftelijk verzoek aan bovenstaand adres, aan het ministerie. Gegevensbescherming, waaronder exemplaar ID of gelijkwaardig identiteitsbewijs. In het geval dat het invoeren van gegevens via een e-mailbericht, wordt het een deel van een bestand waarvan het doel is het beheer van het verzoek of de opmerking van ons zijn, zal de andere uiteinden in de vorige paragraaf van toepassing. Ook de algemene voorwaarden van het contract diensten PUURSPANJE, SL waarin de eigenschappen en de aard van de gegevensverwerking worden ontwikkeld door hetzelfde in het geval dat een van hen contract.

Bovendien PUURSPANJE, S.L. Het heeft de technische en organisatorische maatregelen om het verlies, misbruik, wijzigingen, ongeautoriseerde toegang en diefstal van de persoonlijke gegevens die de betrokken partijen kan vergemakkelijken als gevolg van de toegang tot de verschillende onderdelen van de website www.puurspanje.nl voorkomen geïmplementeerd, toepassen beveiligingsmaatregelen uiteengezet in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, houdende goedkeuring van de verordening tot uitvoering van wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens is vastgesteld.

Jurisdictie Voor eventuele vragen die rijzen over de interpretatie, de toepassing en handhaving van deze juridische verklaring, evenals claims die voortvloeien uit het gebruik ervan, alle partijen die betrokken zijn bij de rechtbanken van Murcia te leggen, uitdrukkelijk af te zien van iedere andere jurisdicties die van toepassing kunnen zijn.

Toepasselijk recht Het colofon wordt beheerst door de Spaanse wetgeving. Copyright © PUURSPANJE, S.L. Alle rechten voorbehouden door copyright wetten en internationale verdragen inzake auteursrecht. Kopiëren, reproductie of distributie, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze is uitdrukkelijk verboden.

AVISO LEGAL Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio we Datos identificativos del titular del sitio web

En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, PUURSPANJE, S.L. y en calidad de titular del web site www.puurspanje.nl procede a comunicarles los datos identificativos exigidos por la referida norma: Denominación social: PUURSPANJE, S.L. Domicilio social: Avenida de La Union 76, 30730 San Javier, Murcia CIF: B-30806699 Dirección de correo electrónico: info@puurspanje.nl Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Registro Mercantil de Murcia – Secc. -, Tomo 2457, Libro 0, Folio 114, Hoja Nº MU-62165, Inscripción 1ª

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que, los usuarios de la página Web que se publica bajo el nombre de dominio www.puurspanje.nl, asumen y se comprometen a respetar.

Definiciones “Página”, dominio www.puurspanje.nl que se pone a disposición de los Usuarios de Internet. “Usuario”, persona física o jurídica que utiliza o navega por la Página. “Contenido”, son las páginas que conforman la totalidad del dominio www.puurspanje.nl las cuales conforman la información y los servicios que PUURSPANJE, S.L. pone a disposición de los Usuarios de Internet. En ellas se contienen los mensajes, textos, fotografías, gráficos, iconos, logos, tecnología, links, texturas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, grabaciones, software, aspecto, diseño gráfico y códigos fuente y, en general, cualquier clase de material contenido en la Página.

“Web”, palabra técnica que describe el sistema de acceso a la información vía Internet, que se configura por medio de páginas confeccionadas con lenguaje HTML o similar, y mecanismos de programación tales como java, javascript, PHP, u otros, etc. En estas páginas diseñadas y publicadas bajo un nombre de dominio Internet son el resultado de la información que el titular pone a disposición de los Usuarios de Internet.

“Hiperenlace”, técnica por la cual un Usuario puede navegar por diferentes páginas de la Web, o por Internet, con un simple click sobre el texto, icono, botón o indicativo que contiene el enlace.

“Cookies”, medio técnico para la “trazabilidad” y seguimiento de la navegación en los sitios Web. Son pequeños ficheros de texto que se escriben en el ordenador del Usuario. Este método tiene implicaciones sobre la privacidad, por lo que PUURSPANJE, S.L. avisará oportuna y fehacientemente de su utilización en el momento en que se implanten en la Página.

Condiciones de uso La simple y mera utilización de la Página otorga la condición de usuario de la Página, bien sea persona física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. Si el Usuario no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso

Legal, se abstendrá de utilizar la Página.

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada por PUURSPANJE, S.L. puede ser diferente en cada momento en que el Usuario acceda al Portal. Por tanto, el Usuario debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a la Página.

A través de la Página, PUURSPANJE, S.L. facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos Contenidos publicados por medio de Internet por PUURSPANJE, S.L. o por terceros autorizados.

El Usuario esta obligado y se compromete a utilizar la Página y los Contenidos de conformidad con la legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso o instrucciones puestos en su conocimiento, bien sea por medio de este aviso legal o en cualquier otro lugar dentro de los Contenidos que conforman la Página, así como con las normas de convivencia, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas.

A tal efecto, el Usuario se obliga y compromete a NO utilizar cualquiera de los Contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por PUURSPANJE, S.L., de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier clase de material contenido en la Página, tales como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo.

Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario no podrá: – Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización escrita y explícita de PUURSPANJE, S.L., que es titular de los correspondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido.

– Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el “copyright” y demás datos identificativos de la reserva de derechos de PUURSPANJE, S.L. o de sus titulares, de las huellas y/o identificadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su reconocimiento.

El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Página, y/o de los Contenidos.

Propiedad intelectual

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Página son propiedad de PUURSPANJE, S.L. o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos.

De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual de PUURSPANJE, S.L. o de terceros en su caso, por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad de PUURSPANJE, S.L. o de terceros que han autorizado su uso, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de PUURSPANJE, S.L. o de terceros incluidos en la Página que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Hiperenlaces

Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página deberán observar y cumplir las condiciones siguientes:

– No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a la página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de PUURSPANJE, S.L.

– No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web ni sobre las páginas Web de PUURSPANJE, S.L.

– No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre PUURSPANJE, S.L., sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se relacionen en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los Contenidos suministrados.

– No se declarará ni se dará a entender que PUURSPANJE, S.L. ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a disposición de la página Web en la que se establece el Hiperenlace.

-La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente necesario para identificar el destino del Hiperenlace.

– La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

Disponibilidad de la Página

PUURSPANJE, S.L.U. no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página, a sus Contenidos, ni que éste se encuentren actualizados, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, PUURSPANJE, S.L. no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.

PUURSPANJE, S.L. excluye, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de la Página y de los Contenidos, al no cumplimiento de la expectativa de utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la Página y a los Contenidos.

La función de los Hiperenlaces que aparecen en esta Web es exclusivamente la de informar al usuario acerca de la existencia de otras Web que contienen información sobre la materia. Dichos Hiperenlaces no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.

PUURSPANJE, S.L. no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

El acceso a la Página no implica la obligación por parte de PUURSPANJE, S.L. de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo tanto, PUURSPANJE, S.L. no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio de la Página, ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o de terceros (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

Calidad de la Página

Dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios que se suministran por medio de la Página, PUURSPANJE, S.L. realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa veracidad, exactitud, fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los Contenidos.

La información contenida en las páginas que componen este Portal sólo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual. Limitación de responsabilidad

PUURSPANJE, S.L.U. excluye toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de la Página. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.

Notificaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones por parte de PUURSPANJE, S.L. al Usuario realizados por cualquier medio se considerarán eficaces a todos los efectos.

Disponibilidad de los Contenidos

La prestación del servicio de la Página y de los Contenidos tiene, en principio, duración indefinida. PUURSPANJE, S.L. no obstante, queda autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio de la Página y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, PUURSPANJE, S.L.U. advertirá previamente la terminación o suspensión de la Página.

Protección de Datos de Carácter Personal

PUURSPANJE, S.L.U. es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación de la entidad.

Durante la navegación a través de la web www.puurspanje.nl es posible que se soliciten datos de carácter personal a través de diferentes formularios dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los pertinentes ficheros en función de la finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los mismos.

De esta forma, la información particular de cada tratamiento de datos se aportará junto a cada formulario web, siendo común a todos ellos el responsable del fichero: PUURSPANJE, S.L. domiciliado en Avenida de La Union 76, 30730 San Javier, Murcia, así como el lugar y forma de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que deberá formalizarse mediante una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente, al Dpto. de Protección de Datos, incluyendo copia del DNI o documento identificativo equivalente.

En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior.

Asimismo, las condiciones generales de contratación de los servicios de PUURSPANJE, S.L. contienen las características y naturaleza del tratamiento de los datos que serán desarrollados por la misma en el supuesto de que contrate cualquiera de ellos.

Por otro lado, PUURSPANJE, S.L.U. ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que los interesados pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las diferentes secciones del website www.puurspanje.nl, aplicando las medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Jurisdicción

Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todos las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Murcia, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Legislación aplicable

El Aviso Legal se rige por la ley española. Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio.

CookiesClose cookies

Puurspanje gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). We gebruiken standaard cookies zodat de website goed functioneert. Bekijk hier ons cookiebeleid.